OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO “STRUČNI RADNIK U KONJOGOJSTVU (VOZAČ ZAPREGA)”

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

u Državnu ergelu Đakovo i Lipik

KLASA: 112-03/24-01/05

URBROJ: 2158-4-2-02/1-24-3

Đakovo, 21. ožujka 2024. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za radno mjesto STRUČNI RADNIK U KONJOGOJSTVU (VOZAČ ZAPREGA)

 

Dana 20. ožujka 2024. godine u Narodnim novinama broj 33/24., na web stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Državnu ergelu Đakovo i Lipik na radno mjesto: stručni radnik u konjogojstvu (vozač zaprega).

 1. Opis poslova i podaci o plaći.

Opis poslova radnog mjesta:

 • sudjeluje u programu obuke i treninga konja,
 • obučava konje za nastupe, natjecanja i prodaju,
 • obavlja poslove šetnje i istrčavanja konja,
 • sudjeluje kao natjecatelj u konjičkim sportskim natjecanjima, turističkim programima te u kulturnim i drugim manifestacijama,
 • odgovoran je za pravilno korištenje i održavanje opreme koje koristi,
 • obavlja poslove hranidbe i njege konja i vodi brigu o kvaliteti hrane pri hranidbi,
 • sudjeluje u poslovima potkivanja, žigovanja i veterinarskim pregledima,
 • održava red i čistoću staja, pratećih objekata, ekonomskog dvorišta i jahaonice,
 • obavlja dežurstvo i druge pomoćne poslove u ergeli,
 • sudjeluje u svim sezonskim poslovima,
 • po potrebi obavlja poslove upravljanja motornim vozilima poslodavca sukladno propisanim zakonima i pravilnicima,
 • po potrebi obavlja poslove u poljoprivredi-traktorista,
 • obavlja i druge poslove prema nalogu nadređenog,

Podaci o plaći:

Sukladno odredbama Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23) plaću službenika i namještenika u javnim ustanovama čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama za radno mjesto stručni radnik u konjogojstvu propisan je koeficijent od 1,50.

 1. Razgovor s kandidatima (intervju):

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se razgovor (intervju).

O vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonom.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na natječaj.

Razgovor (intervju) provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u

Državnu ergelu Đakovo i Lipik

 

 

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it!