OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO “POMOĆNI RADNIK U KONJOGOJSTVU”

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

u Državnu ergelu Đakovo i Lipik

KLASA: 112-03/24-01/04

URBROJ: 2158-4-2-02/1-24-3

Đakovo, 21. ožujka 2024. godine

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za radno mjesto POMOĆNI RADNIK U KONJOGOJSTVU

 

Dana 20. ožujka 2024. godine u Narodnim novinama broj 33/24., na web stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Državnu ergelu Đakovo i Lipik na radno mjesto: pomoćni radnik u konjogojstvu.

 1. Opis poslova i podaci o plaći.

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja pomoćne poslove na Državnoj ergeli Đakovo oko snabdjevanja hranom, prezanja i ujahivanja,
 • čisti, hrani, timari i njeguje priplodne kobile, pastuhe i omad,
 • brine se i odgovara za higijensko-tehničke uvjete u konjušnici i krugu Državne ergele,
 • sudjeluje u svim sezonskim poslovima,
 • pomaže prilikom ždrebljenja kobila,
 • vodi brigu o hrani za konje,
 • održava red i čistoću staja, pratećih objekata i ekonomskog dvorišta ergele,
 • po potrebi pomaže u programu obuke i treninga konja,
 • po potrebi obavlja dežurstvo i druge pomoćne poslove u Državnoj ergeli Đakovo,
 • obavlja i druge poslove prema nalogu upravitelja i poslovođe štale.

Podaci o plaći:

Sukladno odredbama Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23) plaću službenika i namještenika u javnim ustanovama čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama za radno mjesto pomoćni radnik u konjogojstvu propisan je koeficijent od 1,15.

 1. Razgovor s kandidatima (intervju):

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se razgovor (intervju).

O vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonom.

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na natječaj.

Razgovor (intervju) provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u

Državnu ergelu Đakovo i Lipik

 

 

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it!