OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA – RADNO MJESTO “RADNIK U KONJOGOJSTVU”

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

u Državnu ergelu Đakovo i Lipik

KLASA: 112-03/24-01/01

URBROJ: 2158-4-2-02/1-24-3

Đakovo, 11. siječnja 2024. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za radno mjesto RADNIK U KONJOGOJSTVU

Dana 10. siječnja 2024. godine u Narodnim novinama broj 4/24., na web stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Državnu ergelu Đakovo i Lipik na radno mjesto: radnik u konjogojstvu.

 1. Opis poslova i podaci o plaći.

Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja sve poslove hranidbe i higijenske njege konja,
 • vodi brigu o kvaliteti hrane pri hranidbi konja,
 • obavlja postupke uzgoja i reprodukcije (pripusti, odbijanje ždrebadi, socijalizacija konja, pomoć pri ždrijebljenju i sl.),
 • pomaže u programu obuke i treninga konja te sudjeluje u prezentaciji konja na priredbama i manifestacijama,
 • obavlja poslove šetnje i istrčavanja konja,
 • sudjeluje u poslovima obrezivanja/potkivanja, žigovanja i veterinarskim pregledima,
 • održava red i čistoću staja, pratećih objekata i ekonomskog dvorišta,
 • održava okoliš rukovanjem kosilicama i ostalim strojevima,
 • dovozi krmu i radi ostale poslove u štali,
 • radi s traktorima, dovozi hranu i odvozi otpatke iz štale,
 • nadzire konje tijekom radnog vremena i izvještava nadređenog o radnjama koji mogu štetiti konjima i imovini,
 • obavlja nadzor u dvorištu i svim objektima te je obvezan izvijestiti nadređenog o radnjama koji mogu uzrokovati štetu,
 • sudjeluje u svim sezonskim poslovima i skladištenju hrane za konje,
 • po potrebi obavlja dežurstvo i druge pomoćne poslove,
 • obavlja i druge poslove prema nalogu nadređenog.

Podaci o plaći:

Sukladno odredbama Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23) plaću službenika i namještenika u javnim ustanovama čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik za radno mjesto radnik u konjogojstvu propisan je koeficijent od 0,886.

 1. Razgovor s kandidatima (intervju):

S kandidatima prijavljenim na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se razgovor (intervju).

O vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonom.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na natječaj.

Razgovor (intervju) provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u

Državnu ergelu Đakovo i Lipik

 

 

 

 

 

Did you like this? Share it!