JAVNI NATJEČAJ ZA RAD NA NEODREĐENO VRIJEME – RADNO MJESTO RADNIK U POLJOPRIVREDI – TRAKTORIST

KLASA:112-03/23-01/04

URBROJ: 2158-4-2-02/1-23-1 od 12. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 17. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 119-01/23-01/16, URBROJ: 525-04/43-23-4 od 16. svibnja 2023. godine te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama , Državna ergela Đakovo i Lipik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam na rad na neodređeno vrijeme – za radno mjesto radnik u poljoprivredi-traktorist, 1 izvršitelj uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada Đakovo.

Uvjeti za rad:

  • SSS – srednja stručna sprema
  • Jedna godina na poslovima rada u poljoprivredi
  • Smisao za rad s strojevima
  • Potvrda o osposobljenosti za rukovanje poljoprivrednim strojevima
  • Vozačka dozvola B kategorije
  • Državljanstvo Republike Hrvatske

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznicama:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznicama:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i dokaz o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– prijavu na javni natječaj u kojoj se obavezno navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte)

– životopis na hrvatskom jeziku

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik svjedodžbe o završenom školovanju

– dokaz o radnom iskustvu u poljoprivredi (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima u poljoprivredi s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik ugovora o radu s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove)

– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne starija od 3 mjeseca)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– preslik vozačke dozvole

– potvrda (uvjerenje) o osposobljenosti za rukovanje poljoprivrednim strojevima

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Državna ergela Đakovo i Lipik, Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo s naznakom: „Za javni natječaj – radnik u poljoprivredi traktorist – ne otvaraj“.

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Državna ergela Đakovo i Lipik utvrđuje pravovremenost prijave i listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na intervju. Kandidati koji ne pristupe intervju smatrat će se da su odustali od prijave.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem bit će objavljeni na web-stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr najmanje 5 dana prije intervjua. Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervju, ravnatelj Državne ergele Đakovo i Lipik će obustaviti postupak natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti o odabiru objavljene na web-stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr.

 

Državna ergela Đakovo i Lipik

 

 

 

Did you like this? Share it!