JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RAD NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME ZA RADNO MJESTO JAHAČ – VOZAČ

Urbroj: 916/2022. od 21. rujna 2022. godine

Na temelju članka 17. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Klasa: 119-01/22-01/11, Urbroj: 525-04/43-22-6 od 29. kolovoza 2022. godine te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Državna ergela Đakovo i Lipik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam na rad na neodređeno vrijeme – za radno mjesto jahač-vozač, 1 izvršitelj uz probni rad od 2 mjeseca, mjesto rada Đakovo.

Uvjeti za rad:

  • SSS – srednja stručna sprema
  • Najmanje dvije godine iskustva u radu s konjima
  • Smisao za rad s konjima i ljudima
  • Jahačka dozvola i/ili Natjecateljska licenca u dresurnom jahanju
  • Pasivno poznavanje jednog stranog jezika
  • Vozačka dozvola B kategorije
  • Državljanstvo Republike Hrvatske

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– prijavu na javni natječaj u kojoj se obavezno navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte)

– životopis na hrvatskom jeziku

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika svjedodžbe o završenom školovanju

– dokaz o radnom iskustvu u radu s konjima (potvrda poslodavca ili konjičkog kluba iz koje je vidljivo da je kandidat radio na poslovima u radu s konjima s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslika ugovora o radu s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove)

– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne starija od 3 mjeseca)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o pasivnom poznavanju jednog stranog jezika (dostava uvjerenja/svjedodžbe/potvrde o poznavanju jednog stranog jezika ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju jednog stranog  jezika)

– preslika vozačke dozvole

– preslika jahačke dozvole i/ili natjecateljske licence (disciplina – dresurno jahanje) ili potvrda Hrvatskog konjičkog saveza o položenom ispitu za jahačku dozvolu i/ili položenom ispitu za natjecateljsku licencu u dresurnom jahanju

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Državna ergela Đakovo i Lipik, Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo s naznakom: „Za javni natječaj – jahač-vozač – ne otvaraj“.

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Državna ergela Đakovo i Lipik utvrđuje pravovremenost prijave i listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na intervju. Kandidati koji ne pristupe intervju smatrat će se da su odustali od prijave.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem bit će objavljeni na web-stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr najmanje 5 dana prije intervjua. Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervju, ravnatelj Državne ergele Đakovo i Lipik će obustaviti postupak natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti o odabiru objavljene na web-stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr.

 

 

Državna ergela Đakovo i Lipik

 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Did you like this? Share it!