JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

KLASA: 003-03/23-01/05

URBROJ: 2158-4-2-02/2-23-5 od 05. travnja 2023. godine

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 7. Uredbe o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik („Narodne novine“ broj 26/21), članka 21. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik, a sukladno odluci Upravnog vijeća Državna ergela Đakovo i Lipik (KLASA: 003-03/23-01/05, URBROJ: 2158-4-2-02/2-23-4) od 31. ožujka 2023. godine Upravno vijeće Državne ergele Đakovo i Lipik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Državne ergele Đakovo i Lipik

Za ravnatelja može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij agronomske, veterinarske, ekonomske ili pravne struke,
  • Državljanstvo Republike Hrvatske,
  • Najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
  • Organizacijske i komunikacijske sposobnosti,
  • Da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj priložiti i svoj plan rada Državne ergele Đakovo i Lipik za vrijeme trajanja mandata.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte). Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis na hrvatskom jeziku,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice),

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik diplome o završenom školovanju,

– dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik ugovora o radu s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslik rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove),

– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne starija od 3 mjeseca),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

– plan rada za mandatno razdoblje.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznicama:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), a koji su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznicama:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i dokaz o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Državna ergela Đakovo i Lipik, Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo s naznakom: „Za javni natječaj – ravnatelj – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Javni natječaj za imenovanje provodi Komisija za provedbu javnog natječaja koju imenuje Upravno vijeće Državne ergele Đakovo i Lipik. Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje koje su prijave na javni natječaj pravodobne i potpune i listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te kandidate s te liste s kojima će biti održan razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ravnatelja Državne ergele Đakovo i Lipik imenuje Upravno vijeće.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

Predsjednik

Upravnog vijeća Državne ergele Đakovo i Lipik

doc. dr. sc. Zdravko Barać

 

Did you like this? Share it!