JAVNI NATJEČAJ – za prijem na rad na neodređeno vrijeme

 

Ur.broj: 854/2022. od 5. rujna 2022. godine

Na temelju članka 17. Statuta Državne ergele Đakovo i Lipik uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Klasa: 119-01/22-01/1, Urbroj: 525-04/43-22-4 od 15. srpnja 2022. godine te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama , Državna ergela Đakovo i Lipik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam na rad na neodređeno vrijeme – za radno mjesto viši stručni savjetnik za turizam i marketing, 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, mjesto rada Đakovo.

Uvjeti za rad:

  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti polje ekonomija
  • Najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • Organizacijske sposobnosti
  • Znanje rada na računalu
  • Poznavanje najmanje dva strana jezika (engleski i njemački)
  • Vozačka dozvola B kategorije
  • Državljanstvo Republike Hrvatske

Radni staž kao uvjet priznaje se ako je stečen na istim ili sličnim poslovima, nakon stjecanja stručne spreme koja se traži za navedeno radno mjesto. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– prijavu na javni natječaj u kojoj se obavezno navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte)

– životopis na hrvatskom jeziku

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice)

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome o završenom školovanju

– dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslika ugovora o radu s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao navedene poslove ili preslika rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je obavljao ili obavlja navedene poslove)

– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne starija od 3 mjeseca)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz o poznavanju engleskog jezika i njemačkog jezika (dostava uvjerenja/svjedodžbe/potvrde o poznavanju  engleskog jezika i njemačkog  jezika ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju engleskoga i njemačkog jezika)

– dokaz o znanju rada na računalu (dostava uvjerenja/svjedodžbe/potvrde o znanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju rada na računalu)

– preslika vozačke dozvole

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Državna ergela Đakovo i Lipik, Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo s naznakom: „Za javni natječaj – viši stručni savjetnik za turizam i marketing – ne otvaraj“.

 

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe natječaja i obrade natječajne prijave kandidata, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Državna ergela Đakovo i Lipik utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na pisano testiranje i intervju. Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, sadržaj i način testiranja kandidata, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje su zakonski i podzakonski propisi iz djelokruga rada Državne ergele Đakovo i Lipik. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr najmanje 5 dana prije testiranja. Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, Ravnatelj Državne ergele Đakovo i Lipik će obustaviti postupak natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti o odabiru objavljene na web-stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr.

 

 

Državna ergela Đakovo i Lipik

 

 

Did you like this? Share it!