OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA ZA RADNO MJESTO RADNIK U POLJOPRIVREDI – TRAKTORIST

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme

u Državnu ergelu Đakovo i Lipik

KLASA: 112-03/23-01/04

URBROJ: 2158-4-2-02/1-23-3

Đakovo, 15. lipnja 2023. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za radno mjesto RADNIK U POLJOPRIVREDI – TRAKTORIST

Dana 15. lipnja 2023.godine u Narodnim novinama broj 64/23., na web stranici Državne ergele Đakovo i Lipik www.dedl.hr i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Državnu ergelu Đakovo i Lipik na radno mjesto: radnik u poljoprivredi – traktorist.

  1. Opis poslova, podaci o plaći.

Opis poslova radnog mjesta:

–          obavlja sve poljoprivredne radove postojećom mehanizacijom,

–          brine se o tehničkoj ispravnosti poljoprivredne mehanizacije,

–          podnosi nadređenom djelatniku izviješće o izvršenim radovima,

–          odgovoran je za pravilno korištenje poljoprivredne mehanizacije, prijavu kvarova i radnji koje mogu uzrokovati štetu,

–          po potrebi obavlja poslove upravljanja motornim vozilima poslodavca sukladno propisanim zakonima i pravilnicima,

–          po potrebi obavlja sve poslove radnika u konjogojstvu,

–          obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog djelatnika.

Podaci o plaći:

Sukladno odredbama Zakonu o plaćama  u javnim službama („Narodne novine“ broj 27/01. i 39/09.) plaću službenika i namještenika u javnim ustanovama čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Pravilnikom o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik za radno mjesto radnik u poljoprivredi – taktorist propisan je koeficijent od 0,886 dok osnovica za obračun plaće u javnim službama iznosi 902,08 eura bruto.

  1. Razgovor s kandidatima (intervju):

Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se razgovor (intervju).

O vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonom.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) povukao prijavu na natječaj.

Razgovor (intervju) provesti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u

Državnu ergelu Đakovo i Lipik

 

 

Did you like this? Share it!