Đakovo, 9.travnja 2010. godine

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi, NN110/07,158/08 ovim putem dajemo slijedeću:

O B A V I J E S T

DRŽAVNA ERGELA LIPICANACA ĐAKOVO kao naručitelj obavještava da trenutno ne postoji niti jedan gospodarski subjekt s kojim ne bi smjela sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Did you like this? Share it!